O Noua Sansa | O Noua Viata

Switch to desktop

Asistent personal si/sau insotitor

Asistentul personal si/sau insotitor Asistentul personal si/sau insotitor

In intelesul Legii nr. 448/2006 privind protectia si promovarea drepturilor persoanelor cu handicap, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, expresia asistent personal al persoanei cu handicap grav are urmatoarea semnificatie: "persoana care supravegheaza, acorda asistenta si ingrijire copilului sau adultului cu handicap grav, pe baza planului de recuperare pentru copilul cu handicap, respectiv a planului individual de servicii al persoanei adulte cu handicap". (Art. 5. 6. Lege nr. 448/2006)

Asistentul personal poate fi chiar una din rudele persoanei cu handicap sau poate fi un asistent personal profesionist.

Servicii si prestatii sociale - Dreptul la Asistent personal

Persoana cu handicap grav are dreptul, in baza evaluarii sociopsihomedicale, la un asistent personal. (Art. 35. Lege nr. 448/2006)

In cazul in care intr-o familie exista doua sau mai multe persoane cu handicap grav cu drept la asistent personal, fiecare dintre acestea beneficiaza de asistent personal. (Art. 24. - (1) HG 268/2007)

Copilul cu handicap pentru care s-a dispus o masura de protectie speciala la asistent maternal nu beneficiaza de asistent personal. (Art. 24. - (2) HG 268/2007)

Conditii de incadrare ale asistentului personal

Poate fi incadrata cu contract individual de munca in functia de asistent personal, persoana care indeplineste urmatoarele conditii:

 • a) are varsta minima de 18 ani impliniti;
 • b) nu a fost condamnata pentru savarsirea unei infractiuni care ar face-o incompatibila cu exercitarea ocupatiei de asistent personal;
 • c) are capacitate deplina de exercitiu;
 • d) are o stare de sanatate corespunzatoare, atestata de medicul de familie sau pe baza unui examen medical de specialitate;
 • e) a absolvit cel putin cursurile invatamantului general obligatoriu, cu exceptia rudelor si afinilor pana la gradul al IV-lea inclusiv ale persoanei cu handicap grav, precum si cu exceptia sotului sau sotiei, dupa caz; in situatii exceptionale, la propunerea asistentului social din cadrul aparatului propriu al consiliului local in a carui raza teritoriala isi are domiciliul sau resedinta persoana care urmeaza sa indeplineasca functia de asistent personal, Directia Protectia Persoanelor cu Handicap (DPPH), poate aproba derogarea de la indeplinirea conditiilor de studii si in cazul altor persoane. (Art. 36. - (1) Lege nr. 448/2006)

Nu pot detine calitatea de asistent personal persoanele care beneficiaza de concediu pentru cresterea copilului in varsta de pana la 2 ani sau, in cazul copilului cu handicap, de pana la 7 ani. (Art. 36. - (2) Lege nr. 448/2006)

Contractul individual de munca al asistentului personal se incheie cu primaria localitatii de domiciliu sau resedinta a persoanei cu handicap grav, dupa caz, in termen de maximum 30 de zile de la data inregistrarii cererii. (Art. 39. - (1) Lege nr. 448/2006)

Contractul individual de munca se intocmeste in 3 exemplare, cate unul pentru fiecare parte contractanta, iar cel de-al treilea exemplar se transmite Directiilor Generale de Asistenta Sociala si Protectia Copilului Judetene, respectiv locale ale Sectoarelor Municipiului Bucuresti, in termen de 5 zile de la incheierea acestuia. (Art. 39. - (2) Lege nr. 448/2006)

Modalitatile si conditiile de incheiere, modificare si incetare a contractului individual de munca al asistentului personal se completeaza cu prevederile Legii nr. 53/2003 repubicata 2011 - Codul muncii, cu modificarile si completarile ulterioare. (Art. 39. - (3) Lege nr. 448/2006)

Contractul individual de munca al asistentului personal inceteaza de drept in cazul decesului persoanei cu handicap grav. (Art. 39. - (4) Lege nr. 448/2006)

Pentru a fi incadrata ca asistent personal, persoana respectiva se va prezenta la primaria localitatii de domiciliu sau de resedinta a persoanei cu handicap grav si va depune un dosar continand urmatoarele documente:

 • a) cerere de angajare;
 • b) copie de pe actele de identitate si de stare civila;
 • c) copie de pe actele de studii;
 • d) cazier judiciar;
 • e) adeverinta medicala eliberata de medicul de familie sau de alta unitate sanitara autorizata, care sa ateste starea de sanatate corespunzatoare;
 • f) acordul persoanei cu handicap sau, dupa caz, al reprezentantului legal al acesteia ori al familiei, exprimat in scris, pentru angajare;
 • g) declaratie pe propria raspundere ca va respecta obligatiile prevazute la art. 38 din lege.
 • h) acordul directiei generale de asistenta sociala si protectia copilului, exprimat in scris, referitor la optiunea parintilor sau reprezentantilor legali ai copilului cu handicap grav, adultilor cu handicap grav ori reprezentantilor legali ai acestora, cu exceptia celor cu handicap vizual grav. (Art. 25. - (1) HG 268/2007)

Angajarea asistentului personal se face in maximum 30 de zile de la depunerea dosarului cu documentele prevazute. In aceasta perioada, primaria localitatii de domiciliu sau de resedinta a persoanei cu handicap grav face demersurile necesare in vederea efectuarii anchetei sociale la domiciliul sau resedinta persoanei care doreste sa se angajeze ca asistent personal. (Art. 25. - (2) HG 268/2007)

Daca ancheta sociala se finalizeaza cu recomandarea in vederea angajarii, asistentului personal i se intocmesc contractul de munca si actul aditional la acesta referitor la respectarea prevederilor art. 38 lit. b) din lege. (Art. 25. - (3) HG 268/2007)

Salariul minim pe economie va creste la 1 ianuarie 2015 de la 900, la 975 lei. (HG 989/2014)

Prin aplicarea cotelor procentuale ale contributiilor sociale corespunzatoare asiguratului (contributia la bugetul asigurarilor de somaj - 0,5%, contributia la asigurarile de sanatate - 5,5%, contributia individuala de asigurari sociale - 10,5%), respectiv a impozitului pe venit la cuantumul salariului de baza brut de 975 lei, salariul net este de 724 lei.

Cuantumul indemnizatiei pentru insotitor reprezinta 80% din valoarea unui punct de pensie, stabilita in conditiile legii. In 2015, valoarea unui punct de pensie este de 830,2 lei.

Cuantumul indemnizatiei pentru insotitor, in cazul pensionarilor de invaliditate incadrati in gradul I de invaliditate, este de 665 lei.

Indemnizatia prevazuta la art. 37 alin. (3) din lege se asigura o singura data pe an, indiferent daca asistentul personal efectueaza concediul de odihna in transe. (Art. 26. - (1) HG 268/2007)

In cazul copilului cu handicap, indemnizatia se acorda parintelui sau reprezentantului legal. (Art. 26. - (2) HG 268/2007)

Indemnizatia sociala pentru pensionari este de 400 lei.

Obigatiile angajatorului (autoritatile administratiei publice locale)

Autoritatile administratiei publice locale prevazute la alin. (2) au obligatia:

 • a) de a angaja si salariza asistentul personal al persoanei cu handicap grav, in conditiile legii;
 • b) de a asigura si garanta plata indemnizatiei lunare, in cazul in care persoana cu handicap grav sau reprezentantul ei legal a optat pentru aceasta. (Art. 44. Lege nr. 448/2006)

Autoritatile administratiei publice locale au obligatia sa prevada si sa garanteze in bugetul local sumele necesare din care se suporta salarizarea, precum si celelalte drepturi cuvenite asistentului personal, potrivit legii. (Art. 40. - (1) Lege nr. 448/2006)

Serviciul public de asistenta sociala dispune efectuarea de controale periodice asupra activitatii asistentilor personali si prezinta semestrial un raport consiliului local. (Art. 40. - (2) Lege nr. 448/2006)

Pe perioada concediului de odihna, angajatorul are obligatia de a asigura persoanei cu handicap grav un inlocuitor al asistentului personal, inclusiv in cazul in care asistentul personal este ruda pana la gradul al IV-lea inclusiv a acesteia. (Art. 37. - (2) Lege nr. 448/2006)

In situatia in care angajatorul nu poate asigura un inlocuitor al asistentului personal, persoanei cu handicap grav i se acorda o indemnizatie echivalenta cu salariul net al asistentului personal sau gazduirea intr-un centru de tip respiro. (Art. 37. - (3) Lege nr. 448/2006)

In aplicarea prevederilor art. 38 lit. a) din lege, autoritatile publice locale au obligatia sa asigure gratuit instruirea asistentilor personali, tematica acesteia fiind stabilita prin ordin al presedintelui Autoritatii Nationale pentru Persoanele cu Handicap. (Art. 27. HG 268/2007)

Monitorizarea realizarii instruirii asistentilor personali ai persoanelor cu handicap grav revine in sarcina Directiilor Generale de Asistenta Sociala si Protectia Copilului Judetene, respectiv locale ale Sectoarelor Municipiului Bucuresti, si in coordonare metodologica cu Directia Generala Protectia Persoanelor cu Handicap (DGPPH). (Art. 28. , HG 268/2007)

Serviciul public de asistenta sociala de la nivelul primariei sau, in cazul Municipiului Bucuresti, Directiile Generale de Asistenta Sociala si Protectia Copilului prezinta semestrial consiliului local un raport care contine cel putin urmatoarele:

 • a) dinamica angajarii asistentilor personali;
 • b) informatii privind modul in care se asigura inlocuirea asistentului personal pe perioada concediului de odihna, in stransa legatura cu lipsa sau posibilitatea de dezvoltare a centrelor de tip respiro;
 • c) informatii privind numarul de asistenti personali instruiti;
 • d) numarul de controale efectuate si problemele sesizate. (Art. 29. - (1) HG 268/2007)

In termen de 30 de zile, raportul prezentat consiliului local va fi transmis spre informare Directiilor Generale de Asistenta Sociala si Protectia Copilului Judetene si secretariatului Comisiei Judetene pentru Incluziune Sociala, respectiv a Municipiului Bucuresti, din cadrul Directiei de Munca, Solidaritate Sociala si Familie Judetene, respectiv a Municipiului Bucuresti. (Art. 29. - (2) HG 268/2007)

Drepturile asistentului personal

Pe perioada ingrijirii si protectiei persoanei cu handicap grav, pe baza contractului individual de munca, asistentul personal are urmatoarele drepturi:

 • a) salariu de baza stabilit potrivit dispozitiilor legale privind salarizarea asistentului social cu studii medii din unitatile de asistenta sociala din sectorul bugetar, altele decat cele cu paturi, precum si spor de vechime si alte sporuri aferente acordate in conditiile legii;
 • b) program de lucru care sa nu depaseasca in medie 8 ore pe zi si 40 de ore pe saptamana;
 • c) concediu anual de odihna, potrivit dispozitiilor legale aplicabile personalului incadrat in institutii publice;
 • d) transport urban gratuit, in conditiile prevazute la art. 23;
 • e) transport interurban, in conditiile prevazute la art. 24. (Art. 37. - (1) Lege nr. 448/2006)

Invalizii de razboi care au si calitatea de persoane cu handicap grav si sunt pensionari de invaliditate gradul I beneficiaza atat de dreptul prevazut la alin. (2), cat si de dreptul prevazut la art. 3 din Legea nr. 49/1999 privind pensiile I.O.V.R., cu modificarile si completarile ulterioare. (Art. 42. - (3) Lege nr. 448/2006)

Obligatiile asistentului personal

Asistentul personal are urmatoarele obligatii principale:

 • a) sa participe, o data la 2 ani, la instruirea organizata de angajator;
 • b) sa semneze un angajament, ca act aditional la contractul individual de munca, prin care isi asuma raspunderea de a realiza integral planul de recuperare pentru copilul cu handicap grav, respectiv planul individual de servicii al persoanei adulte cu handicap grav;
 • c) sa presteze pentru persoana cu handicap grav toate activitatile si serviciile prevazute in contractul individual de munca, in fisa postului si in planul de recuperare pentru copilul cu handicap grav, respectiv in planul individual de servicii al persoanei adulte cu handicap grav;
 • d) sa trateze cu respect, buna-credinta si intelegere persoana cu handicap grav si sa nu abuzeze fizic, psihic sau moral de starea acesteia;
 • e) sa comunice directiilor generale de asistenta sociala si protectia copilului judetene, respectiv locale ale sectoarelor municipiului Bucuresti, in termen de 48 de ore de la luarea la cunostinta, orice modificare survenita in starea fizica, psihica sau sociala a persoanei cu handicap grav si alte situatii de natura sa modifice acordarea drepturilor prevazute de lege. (Art. 38. Lege nr. 448/2006)

Optiunea pentru asistent personal sau indemnizatie de insotitor

Adultul cu handicap vizual grav poate opta pentru asistent personal sau indemnizatie de insotitor. (Art. 42. - (1) Lege nr. 448/2006)

Persoanele cu handicap grav care au si calitatea de pensionari de invaliditate gradul I pot opta pentru indemnizatia pentru insotitor prevazuta la art. 61 din Legea nr. 19/2000, cu modificarile si completarile ulterioare, sau pentru asistent personal. Dreptul de optiune se mentine si in cazul trecerii pensionarilor de invaliditate la pensia pentru limita de varsta. (Art. 42. - (2) Lege nr. 448/2006)

Parintii sau reprezentantii legali ai copilului cu handicap grav, adultii cu handicap grav ori reprezentantii legali ai acestora, cu exceptia celor cu handicap vizual grav, pot opta intre asistent personal si primirea unei indemnizatii lunare. (Art. 42. - (4) Lege nr. 448/2006)

Optiunea se exprima prin cerere adresata in scris Directiilor Generale de Asistenta Sociala si Protectia Copilului Judetene, respectiv locale ale Sectoarelor Municipiului Bucuresti, si devine valabila numai pe baza acordului exprimat in scris al acestora. (Art. 42. - (5) Lege nr. 448/2006)

Directiile Generale de Asistenta Sociala si Protectia Copilului Judetene, respectiv locale ale Sectoarelor Municipiului Bucuresti, vor comunica angajatorului, in termen de 5 zile, acordul pentru optiunea exprimata in conditiile prevazute la alin. (5). (Art. 42. - (6) Lege nr. 448/2006)

Indemnizatia lunara prevazuta la art. 42 alin. (4) este in cuantum egal cu salariul net al asistentului social debutant cu studii medii din unitatile de asistenta sociala din sectorul bugetar, altele decat cele cu paturi. (Art. 43. - (1) Lege nr. 448/2006)

Plata indemnizatiei lunare se asigura de primariile in a caror raza teritoriala isi are domiciliul sau resedinta persoana cu handicap grav. (Art. 43. - (2) Lege nr. 448/2006)

Plata indemnizatiei se face pe perioada valabilitatii certificatului de incadrare in grad de handicap, emis de Comisiile de Protectie a Copiilor sau de Comisiile de Evaluare a Persoanelor Adulte cu Handicap, dupa caz. (Art. 43. - (3) Lege nr. 448/2006)

Nu pot beneficia de indemnizatia lunara:

 • a) parintii sau reprezentantii legali ai copilului cu handicap grav care se afla in internate ori in centre de plasament aferente unitatilor sau institutiilor de invatamant special;
 • b) adultii cu handicap grav sau reprezentantii lor legali pe perioada in care adultii cu handicap grav se afla in centre rezidentiale publice, cu exceptia centrului de tip respiro, ori in alte tipuri de institutii publice cu caracter social in care se asigura intretinere completa din partea autoritatii administratiei publice;
 • c) persoanele cu handicap grav care sunt retinute, arestate sau condamnate definitiv la o pedeapsa privativa de libertate, pe perioada retinerii, arestarii ori a detentiei. (Art. 43. - (4) Lege nr. 448/2006)

Dreptul de optiune exprimat in temeiul prevederilor art. 42 alin. (4) din lege opereaza numai in conditiile in care documentul care atesta incadrarea in grad de handicap cuprinde mentiunea: "cu asistent personal". (Art. 30. - (1) HG 268/2007)

Indemnizatia prevazuta la art. 43 alin. (3) din lege se acorda incepand cu luna urmatoare depunerii cererii si inceteaza cu luna urmatoare celei in care persoana cu handicap nu mai indeplineste conditiile care au dus la stabilirea dreptului. (Art. 30. - (2) HG 268/2007)

Drepturi de care beneficiaza persoanele cu handicap grav

Sanatate si recuperare

Persoana care are in ingrijire, supraveghere si intretinere un copil cu handicap beneficiaza, dupa caz, de urmatoarele drepturi:

 • a) concediu si indemnizatie pentru cresterea copilului cu handicap sau, dupa caz, stimulent lunar, pana la implinirea de catre acesta a varstei de 3 ani, in conditiile de acordare prevazute de Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 148/2005 privind sustinerea familiei in vederea cresterii copilului, cu modificarile si completarile ulterioare, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 7/2007;
 • b) concediu si o indemnizatie pentru cresterea copilului cu handicap in cuantum de 450 lei, pentru copilul cu handicap cu varsta cuprinsa intre 3 si 7 ani;
 • c) program de lucru redus la 4 ore pentru parintele care are in ingrijire copilul cu handicap grav sau accentuat, pana la implinirea de catre acesta a varstei de 18 ani, la solicitarea parintelui;
 • d) concedii medicale, acordate in conditiile legii, pentru ingrijirea copilului cu handicap care necesita internare, tratament ambulatoriu sau la domiciliu pentru afectiuni intercurente, precum si pentru recuperare/reabilitare, pana la implinirea de catre copil a varstei de 18 ani;
 • e) indemnizatie lunara pentru cresterea copilului cu handicap, in cuantum de 450 lei, acordata persoanei cu handicap care nu realizeaza alte venituri in afara celor prevazute la art. 58 alin. (4) lit. a), pana la implinirea de catre copil a varstei de 3 ani;
 • f) indemnizatie lunara pentru cresterea copilului cu handicap, in cuantum de 300 lei, acordata persoanei cu handicap care nu realizeaza alte venituri in afara celor prevazute la art. 58 alin. (4) lit. a), pentru copilul cu varsta cuprinsa intre 3 si 7 ani;
 • g) indemnizatie lunara pentru cresterea copilului cu handicap, in cuantum de 300 lei, acordata persoanei care nu indeplineste conditiile prevazute de Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 148/2005, cu modificarile si completarile ulterioare, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 7/2007, pana la implinirea de catre copil a varstei de 3 ani, iar pentru copilul cu varsta cuprinsa intre 3 si 7 ani un ajutor lunar in cuantum de 150 lei;
 • h) alocatie lunara de plasament, acordata in conditiile legii, in cuantum majorat cu 50%. (Art. 12. - (1) Lege nr. 448/2006)

Persoana cu handicap care are in ingrijire, supraveghere si intretinere un copil si care nu realizeaza alte venituri in afara celor prevazute la art. 58 alin. (4) lit. a) beneficiaza de indemnizatie pentru cresterea copilului in cuantum de 450 lei pana la implinirea de catre copil a varstei de 2 ani si de un ajutor lunar pentru cresterea copilului in cuantum de 150 lei pentru copilul cu varsta cuprinsa intre 2 si 7 ani. (Art. 12. - (2) Lege nr. 448/2006)

De drepturile prevazute la alin. (1) si (2) beneficiaza, la cerere, unul dintre parinti, persoana careia i s-a incredintat copilul in vederea adoptiei, persoana care a adoptat copilul sau care are copilul in plasament ori in plasament in regim de urgenta, precum si persoana care a fost numita tutore, cu exceptia asistentului maternal profesionist. (Art. 12. - (3) Lege nr. 448/2006)

De drepturile prevazute la alin. (1) lit. a)-g) si la alin. (2) nu pot beneficia persoanele care au in acelasi timp si calitatea de asistent personal pentru acelasi copil sau care primesc indemnizatia prevazuta la art. 42 alin. (4). (Art. 12. - (4) Lege nr. 448/2006)

Insotitorul copilului sau adultului cu handicap grav ori accentuat poate fi orice persoana care insoteste copilul sau adultul, inclusiv asistentul personal in cazul copilului ori adultului cu handicap grav. (Art. 7. HG 268/2007)

Educatie

Prescolarii, elevii si studentii cu handicap, impreuna cu asistentii personali si asistentii personali profesionisti, dupa caz, au dreptul la locuri gratuite in tabere de odihna, o data pe an, indiferent de forma de invatamant. (Art. 18. Lege nr. 448/2006)

Transport

Urban: Persoanele cu handicap grav si accentuat beneficiaza de gratuitate pe toate liniile la transportul urban cu mijloace de transport in comun de suprafata si cu metroul. (Art. 23. - (1) Lege nr. 448/2006)

* Beneficiaza de prevederile alin. (1) si urmatoarele persoane: d) asistentii personali ai persoanelor cu handicap grav; (Art. 23. - (2) Lege nr. 448/2006)

Interurban: Persoanele cu handicap grav beneficiaza de gratuitatea transportului interurban, la alegere, cu orice tip de tren, in limita costului unui bilet la tren accelerat, cu autobuzele sau cu navele pentru transport fluvial, pentru 12 calatorii dus-intors pe an calendaristic. (Art. 24. - (1) Lege nr. 448/2006)

* Beneficiaza de prevederile alin. (1) si urmatoarele persoane: b) asistentii personali ai persoanelor cu handicap grav. (Art. 24. - (2) Lege nr. 448/2006)

Persoanele cu afectiuni renale care necesita hemodializa in alte localitati decat cele de domiciliu beneficiaza de gratuitatea transportului interurban, la alegere, cu orice tip de tren, in limita costului unui bilet la tren accelerat clasa a II-a, cu autobuzele sau cu navele pentru transport fluvial si peste numarul de calatorii prevazut, in functie de recomandarea centrului de dializa. (Art. 24. - (5) Lege nr. 448/2006)

* Beneficiaza de prevederile alin. (5) si asistentii personali sau insotitorii persoanelor cu handicap care necesita hemodializa. (Art. 24. - (6) Lege nr. 448/2006)

Servicii sociale

Dreptul la asistenta sociala sub forma de servicii sociale se acorda la cerere sau din oficiu, dupa caz, pe baza actelor doveditoare, in conditiile prevazute de lege. (Art. 31. - (1) Lege nr. 448/2006)

Cererea pentru acordarea dreptului la servicii sociale se inregistreaza la autoritatea administratiei publice locale in a carei raza teritoriala isi are domiciliul sau resedinta persoana cu handicap. (Art. 31. - (2) Lege nr. 448/2006)

Cererea si actele doveditoare se depun spre inregistrare de persoana cu handicap, familia sa, reprezentantul legal, asistentul personal, asistentul personal profesionist sau organizatia neguvernamentala al carei membru este persoana cu handicap. (Art. 31. - (3) Lege nr. 448/2006)

In vederea asigurarii serviciilor sociale necesare persoanelor cu handicap, autoritatile publice au obligatia sa ia urmatoarele masuri speciale: e) sa asigure instruirea in problematica specifica a persoanei cu handicap a personalului care isi desfasoara activitatea in sistemul de protectie a persoanelor cu handicap, inclusiv a asistentilor personali si a asistentilor personali profesionisti; (Art. 31. - (4) Lege nr. 448/2006)

Baza legala

 • Lege nr. 448/2006 actualizata privind protectia si promovarea drepturilor persoanelor cu dizabilitati;
 • O.U.G. nr. 83/2014 privind salarizarea personalului platit din fonduri publice in anul 2015, precum si alte masuri in domeniul cheltuielilor publice;
 • HG nr. 268/2007 - Normele metodologice de aplicare a Legii 448/2006;
 • HG nr. 463/2005 pentru modificarea Normelor metodologice privind conditiile de incadrare, drepturile si obligatiile asistentului personal al persoanei cu handicap, aprobate prin Hotararea Guvernului nr. 427/2001;
 • HG nr. 427/2001 pentru aprobarea Normelor Metodologice privind conditiile de incadrare, drepturile si obligatiile asistentului personal al persoanei cu dizabilitati.

Raspunderea juridica

Neindeplinirea sau indeplinirea necorespunzatoare de catre asistentul personal a obligatiilor prevazute de dispozitiile legale in sarcina lui, precum si a celor prevazute in contractul individual de munca atrage raspunderea disciplinara, civila sau, dupa caz, penala a acestuia, in conditiile legii. (Art. 41. Lege nr. 448/2006)

Urmatoarele fapte constituie contraventii si se sanctioneaza dupa cum urmeaza:
a) nerespectarea dispozitiilor art. 15 alin. (1), cu amenda de la 6.000 lei la 12.000 lei;
b) nerespectarea dispozitiilor art. 18-20, art. 21 alin. (3) şi (4), art. 22, art. 23 alin. (1) si (2), art. 24, 30 si 31, art. 33 alin. (1), art. 34 alin. (3), art. 51 alin. (4), art. 55 alin. (1), art. 61-64, art. 65 alin. (1), (2) si (5), art. 66-68, art. 69 alin. (1), art. 70, 71 si art. 82, cu amenda de la 6.000 lei la 12.000 lei;

Prevederile prezentului articol se completeaza cu dispozitiile Ordonantei Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contraventiilor, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 180/2002, cu modificarile si completarile ulterioare. (Art. 100. - (5) Lege nr. 448/2006)

Articol scris de Daniel Necsulescu, project manager ProStemCell.org. Toate drepturile rezervate.

ATENTIE: Preluarea acestui articol este INTERZISA fara acordul in scris al ProStemCell.org


69 comentarii

 • roxana

  Buna ziua, Sunt mama a unei fetite de 12 ani cu gradul accentuat de handicap (care poarta gheata ortopedica pentru scurtare de 3 cm, si are sindromul Klippel trenaunay - sindrom varicos). AS DORI SA STIU DACA SE ACORDA INSOTITOR PENTRU ACEST GRAD, COPILU FIND NEDEPLASABIL. CATEODATA TREBUIE SA NU MERG LA SERVICI CA SA POT SA MA OCUP DE IA SA O DUC LA SCOALA UNDE INVATA.

  roxana Miercuri, 09 Octombrie 2013 10:19 Link la comentariu
 • viorica bocsaru

  buna ziua,sunt asistent personal la copilul meu gr. unu psihic sever cu insotitor inca din 1992 si as dori sa stiu daca sunt obligata sa particip la acele cursuri de perfectionare din 2 in 2 ani.eu am refuzat deoarece nu poate fi lasat singur si nu pot sa merg cu el la cursuri.incearca sa ma intimideze ce este de facut?

  viorica bocsaru Joi, 12 Septembrie 2013 14:04 Link la comentariu
 • Zabalovici Amalia

  Buna ziua.
  Va rog frumos sa-mi spuneti cat este pana la urma cu marire cu tot indemnizatia de insotitor.Lucrez ca persoana insotitor la fiica mea ,in varsta astazi de 21 de ani.Se intampla fecvent sa nu primim banii lunar,deloc sau mai putin din suma.Motivul:nu sunt fonduri.Va rog frumos ,de unde vin aceste fonduri,de la cine si catre care institutie,de niciodata nu sunt de ajuns la noi insotitorii.Locuiesc in orasul Giurgiu. Multumesc din sulet.

  Zabalovici Amalia Joi, 15 August 2013 12:06 Link la comentariu
 • Nicolae Dumitrescu

  As dori sa stiu daca o femeie care este insarcinata in 7 luni (nepoata persoanei cu handicap grav)poate fi incadrata ca asistent personal al persoanei cu handicap grav ? Mentionez faptul ca tinara insarcinata, nu este incadrata in munca si deci nu va beneficia de concediu de cresterea copilului pina la 2 ani. Va mutumesc anticipat ! Cu stima, Nicolae DUMITRESCU

  Nicolae Dumitrescu Duminică, 11 August 2013 08:40 Link la comentariu
 • TURCU EUGENIA

  BUNA ZIUUA .SUNT ASISTENT PERSONAL LA O PERSOANA CU GRADUL -1-PERMANENT,AS DORI SA STIU DACA POT LUCRA 4 ORE PE ZI PE O PERIOADA DE 1 LUNA.BONLAVULL POATE FI SUPRAVEGHEAT DE ALTA PERSOANA IN LIPSA MEA.MULTUMESC

  TURCU EUGENIA Joi, 01 August 2013 15:18 Link la comentariu

Lasa un comentariu

O NOUA SANSA | O NOUA VIATA urmareste sa schimbe imaginea neplacuta a dizabilitatii in ceva sexy si atragator. Experiente din scaunul rulant.

Informatii pentru paraplegici, tetraplegici si insotitorii lor, pentru cei care au suferit un traumatism de coloana vertebrala sau alte boli invalidante ale coloanei/maduvei spinarii.

Handicapul este o arta. Este un mod ingenios de a trai
Neil Marcus

Copyright © 2014 ProStemCell.org - All rights reserved.

Top Desktop version